Saturday, July 20, 2013

The Haiku of Finance for 07/20/13

Bottom-feeding trolls
Envy my extreme genius
Marvel at my skill